Këshilla e shejh Albanit për të rinjtë

Këshilla e shejh Albanit për të rinjtë

Shejkh Albani, pasi foli rreth kuptimit të hadithit të Profetit – sal lall llahu alejhi ue sel lem: “Kush i thotë vëllait të tij: O pabesimtar (Ja kafir), atë fjalë do ta mbartë njëri prej të dyve…” tha: “Por këtu dua të shtoj diçka… ai që e quan një musliman ‘bidatçi’; ose ky musliman është […]