Këshillë pë hatibët

Këshillë për hatibët

Këshillë pë hatibët Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): O ju ligjërues (hatiba)! Kthehuni me ligjërimet (hutbet) tuaja tek udhëzimi profetik. “Në të Dërguarin e Allahut ka një shembull të mrekullueshëm.” El-Ahzab, 21 I fokusoni temat e hutbeve tuaja në tekstet e Kuranit dhe Sunetit të cilat përputhen me aktualitetin. Duke përfshirë në to porosinë […]