Këta burra na e përcollën fenë prej Profetit – sal lall llahu alejhi ue sel lem.

Burrat që na përcollën fenë prej Profetit

Ebu Derdaja kishte një deve të quajtur Demun. Ebu Derdaja nuk e ngarkonte atë më shumë se ç’mund të mbarte, dhe kur dikush ia kërkonte atë për ndonjë nevojë Ebu Derdaja i thoshte: Ngarkoje kaq dhe aq, sepse ajo nuk mban dot më shumë se aq. Shikoni se si ai i druhet Allahut tek deveja […]