Ku është Allahu?

Ku është Allahu?

Ku është Allahu? Allahu është në qiell mbi Arshin (Fronin) e Tij. Allahu i Lartësuar thotë: “I Gjithëmëshirshmi (Allahu) u ngrit mbi Arsh.” Surja TaHa, ajeti 5. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Allahu shkroi: “Mëshira Ime ja kalon Zemërimit Tim.” Kjo është e shkruar pranë Tij tek Arshi i […]