Kujdesi që duhet të ketë hatibi kur mban hutbe

Kujdesi që duhet të ketë hatibi kur mban hutbe

Ligjëruesi (hatibi) i keq (2) Shejh Ebu Islam Salih bin Taha Abduluahid (Allahu e ruajttë!): Robër të Alalhut! Hajdeni bashkë me ne për te Libri i Zotit tonë dhe Suneti i Profetit tonë sal-lAllahu alejhi ue sel-lem që të na qartësohet se: Hutbia e xhumasë a është ligjësuar për sharje dhe fyerje? Apo është ligjësuar […]