Kur është koha kur theret kurbani në ditën e Bajramit

Kur është koha kur theret kurbani në ditën e Bajramit

Transmetohet nga Xhundub bin Abdullah el-Bexhelij radijAllahu anhu se ka thënë: Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem u fal ditën e Bajramit, pastaj mbajti hutben dhe më pas bëri kurban e tha: “Kush e ka therur kurbanin para namazit të Bajramit, le të ther një tjetër në vend të tij, ndërsa ai që nuk ka ther, […]