Kur ndonjëri prej jush i afrohet bashkëshortes së tij

Kur ndonjëri prej jush i afrohet bashkëshortes së tij

Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kur ndonjë prej jush i afrohet bashkëshortes së tij, le të thotë: Bismil-lah, Allahumme xhennibna esh-shejtan ue xhennibish-shejtane më razektena.[1] Nëse nga ajo marrëdhënie është e caktuar që të kenë fëmijë, shejtani kurrë nuk do ta dëmtojë atë.” Buhariu dhe Muslimi Fjala e tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: […]