Kur njerëzit të nderojnë (respektojnë)

Kur njerëzit të nderojnë (respektojnë)

– Kur të shohësh se vëllezërit të nderojnë (respektojnë) thuaj: “Kjo është mirësi prej Zotit tim.” [Bekr el Muzenij]. – O biri i Ademit! Nëse njerëzit të respektojnë për shkak të bindjes tënde ndaj Allahut, ta dish se Allahu ka dashur që ti të shohësh nderimin që Ai të ka bërë ty, prandaj mos u […]