Kur të lutesh mos u nxito!

Kur të lutesh mos u nxito!

Thotë Profeti (lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të): “Vazhdon të marrë përgjigje robi për lutjet e tij për sa kohë që nuk lutet për diçka që është gjynah apo ndërprerje e lidhjeve farefisnore, dhe për sa kohë që nuk nxitohet. – I thanë: E çfarë është nxitimi? – Tha: Thotë (njeriu): U luta […]