Kush arrin nga namazi një rekat ai e ka arritur namazin.

Kush arrin nga namazi një rekat ai e ka arritur namazin

Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kush arrin nga namazi një rekat ai e ka arritur namazin.” Hadith autentik me nr. 524. Transmeton Buhariu 580, Muslimi 607, Ebu Daudi 1121, Ibën Maxhe 1122, Nesaiu 552-556 dhe në “Tuhfeh” 15143. Ebu Musa Tirmidhiu -Allahu e mëshiroftë- ka thënë: […]