Kush arrin nga namazi një rekat ai e ka arritur namazin.

Kush arrin nga namazi një rekat ai e ka arritur namazin.

Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu: Nga Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem se ka thënë: “Kush arrin nga namazi një rekat ai e ka arritur namazin.” Hadith autentik (524) Transmeton Buhariu (580), Muslimi (607), Ebu Daudi (1121), Ibën Maxhe (1122), Nesaiu (552-556) dhe “Tuhfeh” (15143). Ebu Musa Tirmidhiu (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë: Ky hadith […]