Kush e ka detyrë ta japë sadakanë e Fitrit?

Kush e ka detyrë ta japë sadakanë e Fitrit?

Kush e ka detyrë ta japë sadakanë e Fitrit? Sadakaja e Fitrit është detyrë për çdo person musliman i cili i ka mundësitë që ta japë këtë sadaka. Kryefamiljari duhet të japë për veten dhe të gjithë anëtarët e familjes. Ibn Omeri -radiallahu anhu- ka thënë: “Profeti (Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të!) […]