Kush është krijesa e parë?

Kush është krijesa e parë?

Kush është krijesa e parë? Krijesa e parë nga njerëzit është Ademi, ndërsa nga gjërat është lapsi. Allahu i Lartësuar thotë: “Kur Zoti yt i tha engjëjve: Unë kam krijuar njeriun prej baltës.” Surja Sad, 71. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Gjëja e parë që e krijoi Allahu është […]