Kush fal pas namazit të akshamit njëzet rekate

Kush fal pas namazit të akshamit njëzet rekate, atij i ndërtohet një shtëpi në xhenet” a është hadith autentik?

Pyetësi thotë: Hadithi: “Kush fal pas namazit të akshamit njëzet rekate, atij i ndërtohet një shtëpi në xhenet” a është hadith autentik? Shejh Muhamed bin Abdullah es-Sebil (Allahu e mëshiroftë!): Ky hadith është i dobët (daif). Por, transmetohen hadithe autentike në lidhje me mirësinë e namazit ndërmjet akshamit dhe jacisë. Ka përmendur Ibën Kethiri (Allahu […]