“Kush vjen te dyert e pushtetarit do të sprovohet”

“Kush vjen te dyert e pushtetarit do të sprovohet”

Nga Ebu Hurejrah – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – përcillet se i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “Kush jeton në shkretëtirë bëhet i vrazhdë, kush shkon pas gjahut bëhet i pakujdesshëm dhe, kush vjen në dyert e e pushtetarit do të sprovohet! Dhe […]