Le të shoh njeriu se çfarë ka përgatitur për nesër

Le të shoh njeriu se çfarë ka përgatitur për nesër

Shejh Sulejman er-Ruhajli (Allahu e ruajttë!) thotë: Njeriu ka për t’u pyetur para Allahut të Madhëruar. Çdokujt prej jush Zoti do i flasë duke mos pasur mes tyre përkthyes. Njeriu shikon nga e djathta tij dhe nuk sheh vetëm se veprat e tij që ka vepruar, shikon nga e majta e tij dhe nuk sheh vetëm […]