Lutja e udhëtimit

Lutja e udhëtimit

Lutja e udhëtimit Nga Abdullah ibn Umer – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – përcillet se kur i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – drejtohej mbi devenë e tij dhe nisej për udhëtim bënte tekbir (thoshte: Allahu ekber) tri herë, pastaj thoshte: “Subhanel-ledhi sekh-khara lena hadha ue […]