Lutja pas përfundimit të abdesit

Lutja pas përfundimit të abdesit

Transmetohet nga Umeri (radijAllahu anhu) se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Nëse ndonjëri prej jush merr abdes në formën më të mirë dha pastaj thotë: Esh-hedu en la ilahe il-lAllahu uahdehu la sherike leh, ue esh-hedu enne Muhameden abduhu ue rasuluh. – Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me […]