Lutja pas përfundimit të abdesit

Lutja pas përfundimit të abdesit

Transmetohet nga Umeri radijAllahu anhu se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Nëse ndonjëri prej jush merr abdes në formën më të mirë dha pastaj thotë: “Esh-hedu en la ilahe il-lAllahu uahdehu la sherike leh, ue esh-hedu enne Muhameden abduhu ue rasuluh – Dëshmoj se nuk ka të adhuruar […]