Martesa me kohëzgjatje të paracaktuar

Martesa me kohëzgjatje të paracaktuar

Martesa me kohëzgjatje të paracaktuar (El Mut’a) Transmetohet se Abdullah ibën Umeri  ka thënë: “Kur Umer ibën Hatabin e caktuan prijës të besimtarëve, ai u mbajti njerëzve një ligjëratë, ku ndër të tjera tha: ‘I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) na e lejoi martesën me kohëzgjatje të paracaktuar (el […]