me duar apo me gjunjë?

Rënia në sexhde, me duar apo me gjunjë?

Në lidhje me këtë çështje kanë ardhur dy hadithe me përmbajtje të kundërt me njëri-tjetrin: 1-Hadithi i Uail bin Huxhr i cili thotë: “E kam parë Profetin -alejhi selam- kur binte në sexhde vinte gjunjët para duarve” E transmeton Ebu Daudi Tirmidhiu, Nesaiu dhe Ibn Maxhe. 2- Hadithi i Ebu Hurejrës i cili tregon se […]