Mënyra se si te marësh tejemum

Mënyra se si te marësh tejemum

Mënyra e tejemumit 1- Nijeti: vendi i nijetit është zemra, siç kaloi tek abdesi dhe gusli. 2- Bismila – ja. 3- Prekja e tokës së pastër me pëllëmbën e dorës, pastaj ti fryjë apo ti shkundë për të larguar pluhurin – nëse ka – pastaj fërkon (i jep mes’h) me to fytyrën dhe duart, siç […]