Mëso komentin e sures Ihlas

Mëso komentin e sures Ihlas

Kuptimi i ajeteve të sures IHLAS (Kul hua Allahu) Allahu i Lartësuar, e fillon këtë sure duke thënë: “Thuaj: “Ai është Allahu, Një dhe i Vetëm! Ibn Xherir et Taberi (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Thuaju o Muahmed atyre që pyesin për Zotin dhe cilësitë e Tij, se Ai është Allahu të Cilin e adhuron […]