Mëso rreth sures En Nas (Ndihma e Allahut)

Mëso rreth sures En Nasr (Ndihma e Allahut)

SURJA EN-NASR[1] Medinase – 3 vargje Bismil-lâhirr Rrahmânirr Rrahîm Kur të vijë ndihma e Allahut dhe çlirimi (i Mekës) dhe t’i shohësh njerëzit duke hyrë në fenë e Allahut grupe-grupe, atëherë madhëroje me falënderim Zotin tënd dhe kërko falje nga Ai; se Ai është vërtet Pranues i madh i pendimeve. Mesazhi kryesor që përcjell kjo […]