Mëso rreth sures “En Nas” (njerëzit)

Mëso rreth sures “En Nas” (njerëzit)

SURJA EN-NÂS Mekase – 6 vargje Bismil-lâhirr Rrahmânirr Rrahîm Thuaj: “Kërkoj mbështetje te Zoti i njerëzve, 2. Sundimtari i njerëzve, 3. i Adhuruari (i vetëm me të drejtë) i njerëzve, 4. nga sherri i djallit cytës që fshihet (pasi cyt)  5. e që hedh dyshime në gjokset e njerëzve,  6. (qoftë ai djall) prej xhindeve […]