Mëso vlerat e sures Ihlas

Mëso vlerat e sures Ihlas

SURJA EL-IHLÂS Mekase – 4 vargje Bismil-lâhirr Rrahmânirr Rrahîm Thuaj: “Ai është Allahu, Një dhe i Vetëm! Allahu është Absoluti, të Cilit i përgjërohet gjithçka në amshim. Ai as nuk lind, as nuk është i lindur. Dhe askush nuk është i barabartë (a i krahasueshëm) me Atë!” Shkaku i zbritjes së këtyre vargjeve Ubej bin […]