Mirësia e ruajtjes së marrëdhënieve farefisnore

Mirësia e ruajtjes së marrëdhënieve farefisnore

Nga Enes ibn Maliku – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – përcillet se ka thënë: I Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “Kush dëshiron që t’i zgjerohet furnizimi (prej Allahut), dhe t’i zgjatet jeta, le t’i mbajë lidhjet farefisnore.” Muttefekun alejhi.[1] Në këtë hadith ka […]