Mos e humb shpresën por puno dhe këmbëngul!

Mos e humb shpresën por puno dhe këmbëngul!

“Fekihu Sulejm er Razij është prej atyre që e kanë kërkuar diturinë në moshë të madhe. Ka nisur ta kërkojë diturinë pas moshës 40 vjeçare, siç përmend Ibn Asakiri. Dhe një gjë e tillë transmetohet për një numër dijetarësh. Prej tyre përmendim: Salih ibn Kejsan, El Izz ibn Abdusselam Alij ibn Hamzeh el Kisaij gramaticieni. […]