Mund ti thuash muslimanit “kafir ” kur kryen gjynahe?

Mund ti thuash muslimanit “kafir ” kur kryen gjynahe?

Moslejueshmëria e të konsideruarit “kafir” ndonjërin prej muslimanëve, përveç rastit kur ai vepron diçka prej të kundërtave të Islamit Prej bazave të pasuesve të sunetit dhe xhematit është se ata nuk e konsiderojnë jobesimtar asnjë prej muslimanëve, përveçse kur ai kryen ndonjë prej të kundërtave të Islamit (prej veprave që e rrëzojnë besimin). Ndërsa për […]