Namazi është pjesë e besimit

Namazi është pjesë e besimit

Namazi është pjesë e besimit Na ka treguar Amër bin Khalid se ka thënë: Na ka treguar Zuhejri se ka thënë: Na ka treguar Ebu Is’hak nga El-Bera se: “Kur Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem erdhi në Medine, ai qëndroi te gjyshërit e tij -apo ka thënë: te dajallarët e tij nga ensarët-. Ai sal-lAllahu […]