Namazi i kërkimit të shiut (El-Istiska’)

Namazi i kërkimit të shiut (El-Istiska’)

El-Istiska’ në gjuhën arabe do të thotë kërkimi i ujit nga dikush për vete apo për dikë tjetër, ndërsa sipas sheriatit do të thotë kërkimi i tij prej Allahut në një mënyrë të veçantë në kohë thatësire. Ky namaz falet në çdo kohë me përjashtim të kohës kur namazi nuk pëlqehet. Ky namaz falet në […]