Ndërmjetsimi në Ditën e Gjykimit

Ndërmjetsimi në Ditën e Gjykimit

Prej kujt ta kërkojmë ndërmjetësimin e Profetit (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!)? Ai do të ndërmjetësojë tek Allahu Ditën e Gjykimit që Allahu t’i falë muslimanët gjynahqarë. Ndërmjetësimin e Profetit (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) e kërkojmë prej Allahut. Allahu i Lartësuar thotë: “Thuaj: I Allahut është i gjithë […]