Në çfarë kuptimi vjen “drita” e përmendur në ajet?

Në çfarë kuptimi vjen “drita” e përmendur në ajet?

Sa për ata që nuk besojnë, mbrojtësi i tyre është djalli, i cili i nxjerr ata nga drita dhe i shpie në errësirë. Si komentohet fjala e Allahut të Lartësuar që thotë: “Sa për ata që nuk besojnë, mbrojtësi i tyre është djalli, i cili i nxjerr ata nga drita dhe i shpie në errësirë.” […]