Në cilat raste fjala e keqe nuk është gibet (përgojim)?

Në cilat raste fjala e keqe nuk është gibet (përgojim)?

Në cilat raste fjala e keqe nuk është gibet (përgojim)? Kësaj pyetje i është përgjigjur Ibn Ebij Sherif El-Makdisij (dijetar i medhhebit shafi i vdekur në vitin 906 H) siç tregon imam Sanani dhe thotë: Fjala e keqe nuk është gibet në gjashtë raste: 1- Nëse flet keq për dikë qe të ka bërë zullum […]