Ne e kemi urdhëruar njeriun

Ne e kemi urdhëruar njeriun, që të sillet mirë me prindërit e vet

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! -1-Tema: Fjala e Allahut të Lartësuar “Ne e kemi urdhëruar njeriun, që të sillet mirë me prindërit e vet.” El Ankebut, 8 Transmetohet nga Ebu Amër bin esh Shejbani se ka thënë: Na ka treguar i zoti i kësaj shtëpije -e bëri shenjë me dorën e tij në […]