Nëse Allahu të begaton

Nëse Allahu të begaton, atëherë falënderoje Atë për këtë mirësi dhe bëj mirësi ndaj njerëzve.

Nëse Allahu të begaton, atëherë falënderoje Atë për këtë mirësi dhe bëj mirësi ndaj njerëzve. Nëse Allahu e begaton një rob me një mirësi të madhe – dhe të gjitha mirësitë e Tij të Lartësuarit janë të mëdha -, atëherë është e pëlqyeshme që ai ta falënderojë Allahun për të duke u bërë mirë njerëzve. […]