Nga çfarë gjëje u krijua Muhamedi salAllahu alejhi ue selem?

Nga çfarë gjëje u krijua Muhamedi salAllahu alejhi ue selem?

Nga çfarë gjëje u krijua Muhamedi salAllahu alejhi ue selem? Muhamedi salAllahu alejhi ue selem u krijua nga sperma (nga marrëdhënia martesore me kurorë). Allahu i Lartësuar thotë: “Allahu është Ai i cili ju krijoi ju nga dheu (balta) dhe me pas nga sperma.” Surja Ghafir, 67. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me […]