Ngrënia e mishit të kafshëve. (pjesa e tretë)

Ngrënia e mishit të kafshëve. (pjesa e tretë)

5- Kafshët e therura nga mushrikët (idhujtarët) përveç ehli kitabit (ithtarëve të librit). Allahu i Madhëruar në Kuran thotë: “Sot u lejuan për ju gjërat e mira e të pastra. Gjithashtu ushqimet e atyre që u është dhënë libri janë të lejuara për ju dhe ushqimet tuaja janë të lejuara për ata” Suretu El-Maide: 5. […]