“Një dijetar është më i rëndë për shejtanin se sa 1000 adhurues”

Një dijetar është më i rëndë për shejtanin sesa 1000 adhurues

Një dijetar është më i rëndë për shejtanin se sa 1000 adhurues. Ibnul Kajjim në “Miftah daris seadeh”, pasi sqaron se ky nuk saktësohet si hadith thotë se ajo është fjalë e sahabëve ose e dikujt prej tabiinëve. Kuptimi i saj është i saktë sepse dijetari prish kurthet që ngre shejtani dhe shkatërron ato që […]