Një hadith i bukur rreth ditës së Xhuma

Një hadith i bukur rreth ditës së Xhuma

Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kush merr gusël (lahet) ditën e xhuma pastaj shkon herët në xhami, është njësoj sikur të ketë bërë kurban për Allahun një deve. Kush shkon në orën e dytë, është njësoj sikur ka bërë kurban një lopë. Kush […]