Një hadith ka qenë shkak i keqkuptimit se fjala

Fjala [semiallahu limen hamideh] dhe fjala [rabena ue lekel-hamd] a thuhet nga të gjithë?

1-Fjala [semiallahu limen hamideh] dhe fjala [rabena ue lekel-hamd] thuhet nga të gjithë: nga imami, nga ai që falet pas imamit dhe nga ai që falet vetëm. Një hadith ka qenë shkak i keqkuptimit se fjala [semiallahu limen hamideh] është për imamin dhe fjala [rabena ue lekel-hamd]është për atë që falet pas imamit. Ky hadith […]