Një rob bëri një gjynah.

Një rob bëri një gjynah.

Thotë Ebu Hurejrah (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) : Kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – të thotë: “Një rob bëri një gjynah dhe tha: O Zot! bëra gjynah. Më fal! – tha Zoti i tij – Robi im e diti se ka një Zot […]