Nuk do të lëvizin këmbët e robit Ditën e Kiametit

Nuk do të lëvizin këmbët e robit Ditën e Kiametit, derisa të pyetet

Shejh Ebu Islam Salih bin Taha Abduluahid (Allahu e shëroftë!): Robër të Allahut! Kush dëshiron që me pasurinë e tij të arrijë (fitojë) kënaqësinë e Allahut,  xhenetin dhe të arrijë pozitën më të lartë në dynja dhe botën Tjetër, atëherë t’i jap pasurisë të drejtën që i takon. Dhe prej të drejtave që pasuria ka […]