Nuk ka bindje veçse në gjëra të lejuara

Nuk ka bindje veçse në gjëra të lejuara

Nuk ka bindje veçse në gjëra të lejuara Nga Aliu – Allahu qoftë i kënaqur me të – përcillet se ka thënë: Ka thënë i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të -: “Nuk ka bindje në gjynahe, bindja është në gjëra të lejuara” Muttefekun alejhi.[1] Ky hadith përcakton kufijtë […]