Nuk ka lumturi për njerëzimin veçse me Islamin

Nuk ka lumturi për njerëzimin veçse me Islamin

Shejh Sulejham er-Ruhajli (Allahu e ruajttë!): Feja jonë islame është feja e mëshirës për të gjitha krijesat. Ajo është feja e mirësisë, lumturisë dhe shpëtimit. Ajo ka ardhur me atë që u bën dobi njerëzve në dynja dhe botën tjetër, në çdo kohë dhe vend. Kështu që, nuk ka lumturi për njerëzimin veçse me me […]