O Zoti ynë! Na jep mirësi në dynja dhe në botën tjetër

O Zoti ynë! Na jep mirësi në dynja dhe në botën tjetër

O Zoti ynë! Na jep mirësi në dynja dhe në botën tjetër Ibn Kerithi (Allahu e mëshiroftë) në komentin e ajetit 201 të sures El Bekare ku Allahu i Lartësuar thotë: “E ka prej tyre që thonë: O Zoti ynë! Na jep neve mirësi në dynja dhe në ahiret dhe na ruaj nga dënimi i […]