p.sh.: ndaj njerëzve të mirë?

Cili është gjykimi i lutjes ndaj të tjerëve përveç Allahut, p.sh.: ndaj njerëzve të mirë?

Cili është gjykimi i lutjes ndaj të tjerëve përveç Allahut, p.sh.: ndaj njerëzve të mirë? T’u lutesh të tjerëve përveç Allahut është shirk që të çon në Zjarr të Xhehenemit. Allahu i Lartësuar thotë: “Mos lut përveç Allahut të adhuruar tjetër që të mos dënohesh në Zjarr.” Surja Shuara, 213. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e […]