Parashikimi i kohës a përfshihet tek çështjet e fallit?

Parashikimi i kohës a përfshihet tek çështjet e fallit?

Parashikimi i kohës a përfshihet tek çështjet e fallit apo tek pretendimi i njohjes së të fshehtës (gajbit)? Shejh Ibn Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Gjërat që arrihen me anë të përllogaritjeve nuk hyjnë tek gjërat e fallit, siç mund të jetë lajmi se do të ndodhë zënia e diellit apo e hënës (eklipsi); […]