Parathënia e shkëlqesisë

6 parimet që çdo musliman dhe muslimane e ka detyrë njohjen e tyre?

Parathënia e shkëlqesisë, myftiut të përgjithëshëm të mbretërisë Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Falënderimet i përkasin vetëm Allahut, Zotit të botëve. Paqja dhe bekimet e Tij qofshin për Profetin tonë Muhamedin, për familjen e tij dhe të gjithë shokëte tij. E në vazhdim! E lexova librin “Irshadul-Enam ila usul ue muhemat din el-Islam” […]