pastaj i ranë në sexhdeh atij?

Përse engjëjt e kundërshtuan krijimin e Ademit?

Përse engjëjt e kundërshtuan krijimin e Ademit si mëkëmbës në tokë, pastaj i ranë në sexhde atij? Së pari ata nuk iu përulën atij në sexhde veçse pasi Allahu ia mësoi atij të gjithë emrat (e sendeve). Dijetarët kanë thënë: Nëse njeriu e mëson sheriatin e Allahut dhe është i sinqertë në diturinë e tij, […]