Pastërtia e ujit

Pastërtia e ujit

Transmetohet nga Ebi Seid el-Hudrij radijAllahu anhu se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Me të vërtetë uji është i pastër (pastrues) dhe asgjë nuk e ndot atë.” Hadith autentik me rrugët dhe dëshmuesit e tij. Ahmedi, Ebu Daudi (66), Tirmidhiu (66) dhe En-Nesai (1/174).[1] Transmetohet nga Ebi Umameh […]