Pastërtia e ujit

Pastërtia e ujit

Transmetohet nga Ebi Seid el-Hudrij (radijAllahu anhu) se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Me të vërtetë, uji është i pastër (pastrues) dhe asgjë nuk e ndot atë.” Hadith autentik me rrugët dhe dëshmuesit e tij. Transmeton Ahmedi, Ebu Daudi (66), Tirmidhiu (66) dhe En-Nesai (1/174).[1] Transmetohet nga Ebi Umameh el-Bahilij […]