Pastërtia nuk është kusht në kryerjen  e tavafit

Pastërtia nuk është kusht në kryerjen  e tavafit

Pastërtia nuk është kusht në kryerjen  e tavafit. Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Nëse gruaja e prish abdesin gjatë tavafit (si duhet të veprojë)? Në lidhje me këtë çështje ekzistojnë dy fjalë: Fjala e parë: Tavafi i saj konsiderohet i pavlefshëm dhe ajo e ka detyrë të marrë abdes dhe të rifillojë […]